Врз основа на член  110–е од Законот за социјална заштита (Службен весник на РМ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 104/15, 150/15 и 51/18), a во врска со член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18), член 22 од Закон за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16, 120/18), и член 14 став 1 алинеја 1 од Закон за јавните службеници (Сл.весник на РМ бр.52/10, 36/11, 6/12, 24/12, 15/13, 82/13, 106/13, 132/14), Директорот на ЈУ Центар за социјална работа Валандово објавува:

 

ЈАВЕН ОГЛАС

за вработување на (4)четири извршители на неопределено време во ЈУ Центар за социјална работа Валандово

 

ЈУ Центар за социјална работа Валандово, објавува оглас за вработување на 4(четири) извршители на неоопределено време на следната позиција:

 

 1. СОЗ0303А06004 – Дипломиран педагог од шесто ниво А6 (1) еден извршител во Служба за услуги од социјална заштита, Оддел советувалиште.

Кандидатот треба да ги исполнува следните општи услови утврдени со Правилникот за систематизација на работното место во ЈУ Центар за социјална работа Валандово:

 • да е државјанин на Република Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови утврдени со Правилникот за систематизација на работното место во ЈУ Центар за социјална работа Валандово:

 

За дипломиран педагог за ниво А6 потребно е кандидатот да има стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен (Педагогија или Социјална педагогија) без или со најлмалку една година работно искуство во областа на социјалната заштита.

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Општи работни компетенции на средно ниво:

Учење и развој

Комуникација

Остварување на резултати

Работење со други/тимска работа

Ориентираност кон странките/засегнати/страни

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

 

Кандидатите за овие позиции, потребно е да ги достават следните документи:

 

 • Уверение за државјанство;
 • Уверение / диплома за завршен степен на образование;
 • Доказ познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • Лекарско уверение за општата здравствена способност за работното место.
 • Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија дејност или должност;
 • Кратка биографија;
 • Писмо за мотивација.

 

Распоред на работно време: работни часови во неделата- 40, работно време од понеделник до петок со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8 :30 часот и завршеток на истото помеѓу 15 :30 и 16:30 часот.

 

Паричниот износ на основната нетоплата изнесува 23.197,00 денари.

 

НАПОМЕНА: Предвидени вработување согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Турчин (ка)1

 1. СОЗ0303А06002 – Дипломиран правник од шесто ниво А6 (1) еден извршител во Служба за услуги од социјална заштита.

Кандидатот треба да ги исполнува следните општи услови утврдени со Правилникот за систематизација на работното место во ЈУ Центар за социјална работа Валандово:

 • да е државјанин на Република Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови утврдени со Правилникот за систематизација на работното место во ЈУ Центар за социјална работа Валандово:

 

За дипломиран правник за ниво А6 потребно е кандидатот да има стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен (Правни науки) без или со најлмалку една година работно искуство во областа на социјалната заштита.

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Општи работни компетенции на средно ниво:

Учење и развој

Комуникација

Остварување на резултати

Работење со други/тимска работа

Ориентираност кон странките/засегнати/страни

Финансиско управување

 

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

 

Кандидатите за овие позиции, потребно е да ги достават следните документи:

 

 • Уверение за државјанство;
 • Уверение / диплома за завршен степен на образование;
 • Доказ познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • Лекарско уверение за општата здравствена способност за работното место.
 • Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија дејност или должност;
 • Кратка биографија;
 • Писмо за мотивација.

 

Распоред на работно време: работни часови во неделата- 40, работно време од понеделник до петок со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8 :30 часот и завршеток на истото помеѓу 15 :30 и 16:30 часот.

 

Паричниот износ на основната нетоплата изнесува 23.197,00 денари.

 

НАПОМЕНА: Предвидени вработување согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Србин (ка) 1

 1. СОЗ0303А06001 – Дипломиран социјален работник од шесто ниво А6, (2) двајца извршители. 1(еден) извршител во Служба за услуги од социјална заштита и 1(еден) извршител во Служба за права од социјална заштита.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови утврдени со Правилникот за систематизација на работното место во ЈУ Центар за социјална работа Валандово:

 • да е државјанин на Република Македонија;
 • активно да го користи македонскиот јазик;
 • да е полнолетен;
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следните посебни услови утврдени со Правилникот за систематизација на работното место во ЈУ Центар за социјална работа Валандово:

 

За дипломиран социјален работник за ниво А6 потребно е кандидатот да има стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен (Социјална работа и социјална политика) без или со најлмалку една година работно искуство во областа на социјалната заштита.

Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Општи работни компетенции на средно ниво:

Учење и развој

Комуникација

Остварување на резултати

Работење со други/тимска работа

Ориентираност кон странките/засегнати/страни

 

 

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

 

Кандидатите за овие позиции, потребно е да ги достават следните документи:

 

 • Уверение за државјанство;
 • Уверение / диплома за завршен степен на образование;
 • Доказ познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
 • Лекарско уверение за општата здравствена способност за работното место.
 • Уверение дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана на вршење професија дејност или должност;
 • Кратка биографија;
 • Писмо за мотивација.

 

Распоред на работно време: работни часови во неделата- 40, работно време од понеделник до петок со почеток на работното време помеѓу 7:30 и 8 :30 часот и завршеток на истото помеѓу 15 :30 и 16:30 часот.

 

Паричниот износ на основната нетоплата изнесува 23.197,00 денари.

 

НАПОМЕНА: Предвидени вработување согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец (ка) 2.

 

Со избраниот кандидат кој за прв пат се вработува во Јавна установа за социјална заштита како давател на јавни услуги пробната работа ќе трае (6) шест месеци, по што избраниот кандидат ќе треба да се стекне со Лиценца за работа во установата за социјална заштита и ќе се склучи Договор за вработување на неопределено време.

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 5 работни дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

 

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на: ЈУ Центар за социјална работа Валандово, или по пошта на следната адреса: ул.Никола Карев бр.24, Валандово со назнака за Јавен оглас за вработување.

 

Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат.

 

Директор

Вангелија Дулгерова Маркова