Skip to main content Skip to search

ПРАВА

СЛУЖБА ЗА ПРАВА НА ПАРИЧНА ПОМОШ

 

ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

-паричен надоместок за помош и нега од друго лице

-додаток за слепило

-додаток за мобилност,

-додаток за глувост

-социјална парична помош,

-субвенција за потрошена ел.енерија

-постојана парична помош,

-цивилна инвалиднина

-згрижувачко семејство

-еднократна парична помош

-парична помош 18-26

–единствен родителски додаток за четврто дете

-здравствена заштита

ПРАВА ОД ДЕТСКА ЗАШТИТА

-единствен родителски додаток за трето дете,

-детски додаток,

-посебен додаток,

-еднократна парична помош за новороденче