Годишен извештај на Центарот за социјална работа на Општина Валандово за 2018 година.

Bilans na sostojba
posebni podatoci
prihodi rashodi
spd