Годишен извештај на Центарот за социјална работа на Општина Валандово за 2017 година.

 

Биланс на состојба
Posebni Podatoci
SPD
Prihodi-rashodi