Годишен извештај на Центарот за социјална работа на Општина Валандово за 2016 година.

Bilans na sostojba

 

Posebni podatoci

 

Prihodi rashodi

 

Struktura na prihodi