Почитувани,

ЈУ Центар за социјална работа , Ве информира дека во периодот од 26.12.2018 година до 28.01.2018 година ќе се спроведе годишната обнова на правото на Социјална парична помош на документацијата за материјалната и бројната состојба на домаќинството согласно член 50 став 3 од Законот за социјалната заштита (,,Службен весник на Република Македонија,, бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/12, 15/13, 79/13, 164/2013, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18).