Skip to main content Skip to search

Социјална заштита

Согласно законската регулатива, Центарот за социјална работа во Валандово решава за правата од социјална заштита.

Семејно-правни прописи

Покрај социјалната заштита Центарот решава и за работите утврдени со семејно-правните прописи.

Кривично-правни прописи

Во надлежност на Центарот е и да постапува по работите утврдени со кривично-правните прописи и други работи утврдени со закон.